Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 18 September 2023


Personuppgiftsansvarig och kontaktinformation:

Yieldly AB (org.nr: 559410–2575) (”Yieldly”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som redogörs för nedan.

Kontaktinformation: contact@yieldly.se.


Ändamål och rättslig grund

Inom ramen för Yieldly’s verksamhet är det sällan aktuellt att behandla andra personuppgifter än sådana som är direkt nödvändiga för att inleda och upprätthålla en affärsrelation mellan den verksamhet som du företräder och Yieldly. Exempelvis namn, efternamn, telefonnummer, e-postadress, befattning och adress till verksamheten du företräder.

  • Yieldly har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter inom ramen för en potentiell eller faktiskt affärsrelation mellan den verksamhet som du företräder och Yieldly. Exempelvis mailkorrespondens, kundregister/register över potentiella kunder (CRM-system) och att utfärda fakturor.

  • Yieldly har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter för andra berättigade ändamål, exempelvis lagring av avtalshandlingar och andra uppdragshandlingar under lämplig preskriptionsfrist.

  • Yieldly kan under vissa omständigheter behandla personuppgifter för att efterleva lagkrav. Exempelvis att lagra räkenskapsinformation enligt bokföringslagen.

  • Yieldly har ett berättigat intresse av att behandla de personuppgifter som du anger i samband med din anmälan om prenumeration av våra nyhetsbrev. Behandlingen sker för att vi ska kunna administrera prenumerationen och skicka ut nyhetsbrev.

  • Yieldly har ett berättigat intresse av att behandla de personuppgifter som du anger i samband med att vill komma i kontakt med oss genom att fylla i ett kontaktformulär. Behandlingen sker för att vi ska kunna kontakta dig efter din begäran. Personuppgifterna kommer sedan att sparas i ett kundregister under en period som vi anser lämplig med hänsyn till gällande dataskyddslagstiftning.


Mottagare inkl. personuppgiftsbiträden

Anställda i de bolag som direkt och indirekt äger Yieldly kan beviljas åtkomst till dina personuppgifter i kunskaps- och affärssyfte, baserat på deras behov av att ha tillgång till dem. Även rådgivare och andra med ett berättigat intresse kan komma att behandla dina personuppgifter, exempelvis advokater, revisorer och andra som bistår Yieldly i sin verksamhet.

För att kunna inleda och upprätthålla en affärsrelation använder Yieldly externa tjänsteleverantörer (personuppgiftsbiträden). Exempelvis e-mailtjänst, kundregister, drift och värdskap av denna webbplats, molnlagring av dokument såsom avtal, fakturor, rapporter och uppdragshandlingar. Sådana tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med Yieldlys dokumenterade instruktioner.


Tredjelandsöverföring

Vissa av de mottagare som anges ovan kan komma att befinna sig utanför EU/EES. Om så är fallet säkerställer Yieldly att tillräckliga säkerhetsåtgärder har vidtagits, såsom av EU-kommissionen erkänd adekvat skyddsnivå eller standardavtalsklausuler.


Lagringsperiod

Kriterierna för hur länge Yieldly lagrar personuppgifter utgörs av den dataskyddsrättsliga principen om att personuppgifter inte ska lagras längre än vad som är nödvändigt för de ändamål som de samlades in och affärsrelationens (den inom dina personuppgifter har lagrats) komplexitet och omfång.

För vissa behandlingar är det däremot lättare att utfästa en precis lagringsperiod, exempelvis för räkenskapsinformation, eventuella garantiutfästelser, och att prenumerera på nyhetsbrev.

Dina rättigheter

Rätt till åtkomst: Du har rätt att begära och få information om vilka personuppgifter som behandlas och varför.

Rätt till rättelse: Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dem korrigerade.

Rätt till radering: Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om det inte längre finns något rättsligt skäl att behandla dem.

Rätt till begränsning av behandling: Om vissa villkor är uppfyllda kan individen begära att behandlingen av deras personuppgifter begränsas.

Rätt till invändning: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter på vissa grunder, som t.ex. berättigade intressen.

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta contact@yieldly.se.

Rätt att lämna in klagomål

Har du har några klagomål avseende Yieldlys behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

Ytterligare Information

Vänligen notera att Yieldly kan komma att behandla personuppgifter även i egenskap av personuppgiftsbiträde, beroende på hur affärsrelationen mellan den verksamhet som du företräder och Yieldly ser ut. Om så är fallet struktureras en sådan biträdesrelation. 

Drottninggatan 32
111 51 Stockholm
Sverige

Yieldly erbjuder en komplett lösning för teknisk fastighetsförvaltning. Genom att kombinera datadrivna insikter med omfattande teknisk kunskap erbjuder Yieldly ett nytt, innovativt tillvägagångssätt som bidrar till att utveckla hållbara byggnader, minska kostnader på kort och lång sikt och öka långsiktigt fastighetsvärde. Yieldly är ett joint venture mellan Estate Logs, del av Hydda, och Ramboll. 

© Yieldly 2024